Werkzaamheden Basten Bouwmanagement

Het managen, begeleiden, adviseren en organiseren van het bouwproces vanaf de initiatieffase t/m nazorgfase van A t/m Z. Tijdens de realisatiefase kunnen de werkzaamheden ook uit directievoering en controle van de uitvoering bestaan.

Omschrijving werkzaamheden Basten Bouwmanagement op basis van bouwfasering:

Initiatieffase:
In deze 1e fase van het bouwproces wordt het huisvestingsvraagstuk door Basten Bouwmanagement geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden de mogelijke oplossingen van het vraagstuk gedefinieerd. In overleg met de opdrachtgever wordt de meest geschikte oplossing gekozen en worden globale eisen en beheersaspecten in tijd, geld en kwaliteit in het projectdossier vastgelegd.

Definitiefase:
De kwalitatieve uitgangspunten van het te realiseren bouwproject (ruimtelijk, functioneel en technisch) worden onder aansturing van Basten Bouwmanagement in deze fase nader onderbouwd en vastgelegd in een programma van eisen. Tevens worden in overleg met de opdrachtgever de overige beheers-aspecten en doelstellingen ten aanzien van het proces bepaald; planning, budgetten, projectorganisatie en informatiestromen. De verantwoordelijkheden, beslismomenten en contracteringsstrategie├źn worden aanvullend in het projectdossier vastgelegd door Basten Bouwmanagement.

Ontwerpfase:
Op basis van het programma van eisen vertalen de ontwerpende partijen onder aansturing van Basten Bouwmanagement het project in ontwerptekeningen en berekeningen. Het ontwerpproces is te faseren in: Schets Ontwerp - Voorlopig Ontwerp - Definitief Ontwerp. Basten Bouwmanagement zal het ontwerpproces sturen op basis van de beheersaspecten.

Voorbereidingsfase:
Het Definitief Ontwerp wordt onder aansturing van Basten Bouwmanagement uitgewerkt en vastgelegd in een bestek (geschreven deel) met bijbehorende bestektekeningen. Hieraan worden administratieve bepalingen ten aanzien van de uitvoering toegevoegd. Na een aanbesteding op basis van bestek, worden in overleg met de opdrachtgever de contracten met de uitvoerende partijen gesloten. Indien wenselijk kan de uitvoerende partij tevens reeds in een eerder stadium van de bouwfasering worden gecontracteerd.

Realisatiefase:
Het bouwbedrijf met de installateur als onderaannemer (of indien wenselijk als nevenaannemer) realiseert het bouwproject. De fase eindigt met de oplevering van het bouwwerk. Tijdens de realisatiefase kunnen de werkzaamheden van Basten Bouwmanagement ook uit directievoering en controle van de uitvoering op de bouwplaats bestaan op basis van de beheerspaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

Nazorgfase:
Na de oplevering van het bouwproject vinden verhuizing en ingebruikname plaats. Het bedrijfsproces wordt opgestart in de nieuwe huisvesting. Projectmatig omvat deze fase ook de onderhoudsperiode van gebouwen en installaties. De opnames ten aanzien van de onderhoudsperiode kunnen tevens onder aansturing van Basten Bouwmanagement plaatsvinden.